5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
VPS #1VPS #2VPS #3VPS #4VPS #5VPS #6
CPU: Intel XEON E5-2620 CPU: Intel XEON E5-2620 CPU: Intel XEON E5-2620 CPU: Intel XEON E5-2620 CPU: Intel XEON E5-2620 CPU: Intel XEON E5-2620
Core: 4 cores Core: 6 cores Core: 8 cores Core: 10 cores Core: 12 cores Core: 16 cores
HDD: 20GB SSD HDD:40GB SSD HDD:60GB SSD HDD: 80GB SSD HDD: 140GB SSD HDD: 200GB SSD
RAM: 1GB + 1GB free RAM:3GB + 3GB free RAM: 4GB + 4GB Free RAM:5GB + 5GB free RAM:6GB + 6GB free RAM:8GB + 8GB free
Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited
Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm
Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng
699.000đđ x 01 tháng 1.499.000đ x 01 tháng 1.999.000đ x 01 tháng 2.499.000đ x 01 tháng 2.859.000đ x 01 tháng 3.400.000đ x 01 tháng
664.000đ x 03 tháng 1.424.000đ x 03 tháng 1.899.000đ x 03 tháng 2.374.000đ x 03 tháng 2.734.000đ x 03 tháng 3.300.000đ x 03 tháng
650.000đ x 06 tháng 1.394.000đ x 06 tháng 1.859.000đ x 06 tháng 2.324.000đ x 06 tháng 2.684.000đ x 06 tháng 3.260.000đ x 06 tháng
629.000đ x 12 tháng 1.349.000đ x 12 tháng 1.799.000đ x 12 tháng 2.249.000đ x 12 tháng 2.609.000đ x 12 tháng 3.200.000đ x 12 tháng
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký
598.000đ
x 12 tháng
1.282.000 đ
x 12 tháng
1.709.000đ
x 12 tháng
2.137.000đ
x 12 tháng
2.497.000đ
x 12 tháng
3.110.000đ
x 12 tháng