0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
VPS #1VPS #2VPS #3VPS #4VPS #5VPS #6
CPU: Intel XEON E5500/E5600 CPU: Intel XEON E5500/E5600 CPU: Intel XEON E5500/E5600 CPU: Intel XEON E5620/E5-2620 CPU: Intel XEON E5620/E5-2620 CPU: Intel XEON E5620/E5-2620
Core: 1 cores Core: 2 cores Core: 3 cores Core: 4 cores Core: 5 cores Core: 6 cores
HDD: 50GB [SAS 15K rpm] HDD:80GB [SAS 15K rpm] HDD: 120GB [SAS 15K rpm] HDD: 160GB [SAS 15K rpm] HDD: 200GB [SAS 15K rpm] HDD: 250GB [SAS 15K rpm]
RAM: 1GB + 1GB free RAM:1.5GB + 1GB free RAM: 2G + 512MB Free RAM:2.5GB + 1GB free RAM:3GB + 2GB free RAM:4GB + 2GB free
Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited Bandwidth: Unlimited
Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm
695.000đ x 01 tháng 910.000đ x 01 tháng 1.045.000đ x 01 tháng 1.200.000đ x 01 tháng 1.423.000đ x 01 tháng 1.750.000đ x 01 tháng
595.000đ x 03 tháng 810.000đ x 03 tháng 945.000đ x 03 tháng 1.100.000đ x 03 tháng 1.323.000đ x 03 tháng 1663.000đ x 03 tháng
565.000đ x 06 tháng 720.000đ x 06 tháng 845.000đ x 06 tháng 1.045.000đ x 06 tháng 1.260.000đ x 06 tháng 1.628.000đ x 06 tháng
410.000đ x 12 tháng 499.000đ x 12 tháng 745.000đ x 12 tháng 945.000đ x 12 tháng 1.200.000đ x 12 tháng 1.575.000đ x 12 tháng
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký
370.000đ
x 12 tháng
418.000đ
x 12 tháng
645.000đ
x 12 tháng
850.000đ
x 12 tháng
1.150.000đ
x 12 tháng
1.488.000đ
x 12 tháng